:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
References
 
Overview
Title Coupal Gas Gathering System
Scope Supply, Design, Integration, Installation, Commissioning, Training for 3 Turbines and Station Control Systems Including SCADA Capability, Redundancy in Monitoring
Customer National Iranian Oil Company ( N.I.O.C)
Location Ahwaz (Coupal) – Gas Gathering Station
Date JAN, 2004

موضوع : 
1- تغيير سيستم مانيتورينگ
RSView به WinCC .
2- اضافه كردن واحد جديد نصب شده (
Train 2) به سيستم مانيتورينگ .
3- افزايش قابليت هاي سيستم مانيتورينگ از نظر جمع آوري اطلاعات و امكان صدور         فرامين توسط اپراتور .
4- ايجاد
Redundancy در سيستم مانيتورينگ .
5- متمركز كردن عمليات بهره برداري از هر دو
Train در سيستم مانيتورينگ جديد 

شرح سيستم قديم :
جمع آوري گاز هاي همراه كوپال در دو
Train قديم و جديد صورت ميگيرد . درTrain  قديم چهار توربو كمپرسور و در Train جديد دو توربو كمپرسور قرار دارد .

نظارت بر عملكرد هر واحد تقويت فشار توسط يك PLC در پانل (UCP) و نظارت بر عملكرد كل Train و ايجاد interlock هاي ضروري بين واحد ها توسط PLC مستقل ديگري در تابلوي SCP انجام ميشود .

ضمناً وظيفه ارتباط با HMI نيز به عهده PLC مستقر در SCP ميباشد .
(HMI براي Train جديد نصب نشده است )

                

 

چون در شبكه هاي Profibus DP تنها يك Master ميتواند وجود داشته باشد با افزايش امكان ارتباطي Ethernet به PLC هاي SCP در Train  قديم و جديد وظيفه ارتباط با HMI از شبكه Profibus DP گرفته و به شبكه Ethernet واگذار شد .

در HMI جديد قابليت Data Logging نيز به سيستم اضافه شد كه از محدوديت هاي جدي پيكر بندي قديم بود.

         مزيت ديگرو عمده اين روش ايجاد Redundancy در كامپيوتر و نرم افزار HMI است بنحويكه
         با خرابي هر يك از كامپيوتر ها كه آسيب پذيرترين وسيله مجموعه كنترلي هستند سيستم
         بكار خود ادامه داده وپس از راه اندازی مجدد Data base خود را به روز می نماید.

- BACK -