:: CONTRONIC ::
 
 
 
 
فرصت شغلی
   
 
 
 هشدار دهندها
 
 
 
Model AW75.41 

هشداردهنده ها :
پنجره های هشداردهنده ها بصورت 2 ، 3 و يا 4 سلولی درهرمدل ساخته می شوند.اين مدولها را می توان دركنارهم گذاشت ويك صفحه كامل دراندازه های دلخواه ايجاد كرد ، دراين حالت تعداد رديف هاي صفحات متناسب با نيازدرخواست كننده خواهد بود . هرمدول توسط 20، LED با عمرطولاني كه بصورت سري وموازي به يكديگرمتصل شده اند روشن می شوند وغالباً نيازبه تعويض ندارند.عمق كم مدولها، نصب آنها را آسان وحاشيه كناری نازك ميان پنجره ها، فضای متن وسيعتری را درهرسلول ايجاد می نمايد. هرمدول يك برد الكترونيكی دارد كه می تواند كد های ANSI استاندارد را اجرا نمايد .دراين حالت نيازی به لاجيك اضافی نبوده ومدولها می توانند بصورت متوالی با هم كاركنند . اگر پنجره های Annaciator بدون برد لاجيكی استفاده گردند ، سيگنالهائی مانند Acknowladge,Horn, Reset می بايست توسط واحدهای منطقی بيرونی يا جانبی های PLC ساخته واستفاده شوند.

ابعاد

تعداد سلولها
2
3
4
واحد
ارتفاع
115
165
215
mm
عرض
75
75
75
mm
عمق
50
50
50
mm

مشخصات فنی

تعداد سلولها درهرمدول    2-4 
سايز پنجره ها   5x75mm
ضخامت خط بين پنجره ها   5mm
اندازه متن   40x70mm
تعداد 2x10  LED
ولتاژ تغذيه  24VDC,
± 3.5V
جريان هرسلول (30ma (24VDC), 70ma (29VDC
 

مشخصات لاجيكی

قابل تطبيق با ANSI /ISA-S18.1-1979          ريست اتوماتيك، ريست دستی 
خطا های ورود ي:              NC / NO قابل انتخاب ازطريق سوئيچ پشت مدول  سیگنالهای ورودی:                                 Acknowledge, Reset, Lamp test
خروجی:                                                      Audio, Ring back, sync-IO